slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

O naší MŠ

Provoz mateřské školy Na Trati: 6:30hod až 16:30 hod.

Provoz mateřské školy Řepčínská: 6:30hod až 16:30 hod.

Provoz mateřské školy Svatoplukova: 6:30hod až 16:30 hod.

 

Počet pedagogických pracovnic: 12

Počet provozních pracovnic:  5

 

⇒ Pedagogické pracovnice:

Dzurianová Pavla, vedoucí učitelka

Baráková Iveta, učitelka

Bártová Drahomíra, učitelka - logopedická asistentka

Bc. Chytilová Kateřina, učitelka

Bc. Krylová Hana, učitelka

Kotoučová Monika, učitelka

Bc. Štainerová Pavla, učitelka

Mgr. Štýbnarová Leona, učitelka

Mgr. Hadačová Eva, logopedka

Mgr. Vařeková Romana, učitelka

Zítková Lenka, učitelka

Klosová Martina, učitelka

Spurná Marie, učitelka

 

⇒ Asistentky pedagogů:

Coufalová Radka - Sluníčka

Fialová Andrea - Kvítka

Janíčková Zdeňka - Motýlci

Krestýnová Marie - chůva u Berušek

Richtrmocová Lucie - Broučci

 

⇒ Provozní pracovnice:

Londinová Hana - školnice, úklid MŠ Řepčínská

Jana Paulová Jana - úklid MŠ Řepčínská 

Masaryková Miluše - školnice MŠ Na Trati

Kolářová Sylvie - školnice MŠ Svatoplukova

Sedláčková Kateřina - úklid MŠ Svatoplukova

 

Představujeme naši MŠ

Kořeny naší mateřské školy sahají až do roku 1950, kdy se v kronice objevily první zprávy o její existenci.

Mateřská škola se nachází na předměstí Olomouce, v místní části Řepčín. Nejedná se o typicky městskou MŠ, ale o městskou MŠ s nádechem venkova“.

V okolí se nacházejí rodinné domy, nová zástavba pro rodiny s dětmi/,část tvoří stávající zástavba i nájemní domy. Celá tato lokalita se rozrůstá o mladé rodiny s dětmi. Sociální složení obyvatel je tedy na různé úrovni.

Naše MŠ je od září 2013 školkou 6-třídní s celodenním provozem, oddělení jsou umístěna ve třech budovách a tvoří právní subjekt se ZŠ Svatoplukova 11 Olomouc, která se nachází v jejím těsném sousedství. Celková kapacita MŠ je stanovena na 135 dětí.

Dvě třídy, z toho nově zřízená třída logopedická, jsou umístěny v ulici Na Trati 82 v přízemí dvou patrové budovy.

Hlavní vchod do MŠ je bezbariérový. Každé oddělení má vlastní vchod, šatnu pro děti, třídu, hernu, sociální zařízení. V přilehlých prostorách II. oddělení se nachází přípravna stravy, šatna pro personál, sprcha, sklad materiálu s úklidovou komorou a WC pro personál. Obě oddělení jsou vybaveny novým nábytkem, průběžně jsou doplňovány hračky a didaktické pomůcky. Za budovou se nachází společný dvůr, který slouží především jako parkoviště nájemníkům, MŠ ho nevyužívá. K dispozici máme sklepní prostory, které slouží k uskladnění materiálu a také kotelnu, kde jsou instalovány plynové kotle. Celá budova prošla celkovou rekonstrukcí v roce 1997.

Další dvě třídy se nacházejí v budově bývalého 1.stupně ZŠ na ulici Řepčínská 54 /asi 300 m od budovy Na Trati/, budova je 1 – patrová s velkými prostory, které slouží výhradně potřebám MŠ. Hlavní vchod do MŠ není bezbariérový, chybí vjezd pro kočárky.

V přízemí se nachází III. oddělení s kapacitou 22 dětí Má k dispozici - šatnu pro děti, hernu, slouží jako třída/, sociální zařízení, přípravnu stravy, WC pro personál, šatnu pro personál,  úklidovou komoru , sprchu. 

Nově je v přízemí vybudovaná samostatná jídelna a také šatna pro předškolní děti, která prošla úpravou.

V prvním patře bylo nově zřízeno oddělení pro předškoláky s kapacitou 25 dětí. Toto oddělení disponuje prostornou třídou, která slouží i jako herna, dále mají děti samostatnou ložnici, sociální zařízení a chodbu, jejíž velikost nabízí pohybové využití a také vhodný prostor pro grafomotorickou přípravu /instalace velkých magnetických tabulí/. Pro personál slouží šatna a také sklad pomůcek, sklad čistících prostředků a kotelna. Celé oddělení bylo přebudováno podle platných hygienických předpisů, je vybaveno novým nábytkem. Hračky a ostatní vybavení v obou třídách jsou stále průběžně doplňovány dle finančních možností. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada, která je mimo všechny budovy a děti sem musejí docházet přes železniční přejezd a přechod pro chodce. Je vybavena dvěma pískovišti, sociálním zařízením a umývárnou, přístavkem pro hračky a dřevěným přístřeškem, vytvářející zázemí pro různé akce MŠ. Podařilo se také rozšířit herní prvky o velkou dřevěnou sestavu.

V září 2013 došlo k rozšíření MŠ. V prostorách bývalého oddělení chirurgie a současně v budově ZŠ Svatoplukova, vznikla dvě nová oddělení s kapacitou 52 dětí /oddělení předškolních dětí a oddělení mladších dětí/. Jde o zcela zrekonstruované prostory s novým vybavením odpovídajícím hygienickým i bezpečnostním normám. K budově vede příjezdová cesta pro dovoz stravy a náleží k ní parkoviště pro rodiče dětí MŠ. Vstupní brána z ulice Svatoplukova nebude k běžným průjezdům sloužit. Do prostor mateřské školy se vchází bezbariérovým vchodem, zajištěným videotelefonem. V přízemí je nově zkonstruovaný výtah do 2. patra budovy a sklepní prostory sloužící jako místnost správce areálu nově vybudovaného multifunkčního hřiště, které bude sloužit jak potřebám MŠ pro pobyt venku / plotem ohraničený prostor/, tak široké veřejnosti v určeném čase. Každé oddělení má svoji prostornou třídu a hernu, soc. zařízení a WC, místnost na uložení lehátek. Do obou tříd byl instalován nový moderní nábytek, audiovizuální spotřebiče, klavír a hračky.

Vybavenost mateřské školy je na dobré úrovni, dle aktuálních potřeb a finančních možností po celý rok všechny budovy modernizujeme a doplňujeme.

Protože mateřská škola tvoří subjekt se ZŠ Svatoplukova, snažíme se o úzkou spolupráci s učitelkami I. a II. třídy /viz. plán projektu Cestička do školy/ a také s vedením školy.

I když se komplex budov mateřské školy rozšířil o zcela nové prostory, budeme se i nadále snažit pokračovat v podpoře spíše rodinného dojmu, který oceňuje většina rodičů, děti, personál i širší okolí.

 

Kurikulum naší MŠ:

Kurikulum naší mateřské školy vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /dále RVP PV/ a současně z poznatků pedagogických pracovnic a rovněž  z potřeb dětí.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /dále ŠVP PV/ podává obraz o reálném/ i fantazijním dětském/ světě, je koncipován tak, aby si děti osvojily základy kompetencí a dále je následně rozvíjely, používaly v běžném životě a rozvíjely v dalším vzdělávání v základní škole.

ŠVP naplňuje hlavní cíle RVP PV:

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Na základě dřívějších zkušeností, poznatků, potřeb dětí a požadavků rodičů, jsme společnými silami vytvořily vlastní ŠVP PV s názvem:

        „CESTA DO HLUBIN (NEJEN) PŘEDŠKOLÁKOVY DUŠE"

ŠVP PV je rozdělen do 4  integrovaných bloků.

 Integrované bloky /dále IB/:

IB 1: Máme v sobě kamarádství

IB 2: Máme v sobě klid a pohodu

IB 3: Máme v sobě lásku k lidem a přírodě

IB 4: Máme v sobě spoustu radosti ze života

 

Naším hlavním cílem je zabezpečit všestranný rozvoj dětské osobnosti jako celku s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem a potřebám.

„Aby se dítě vyvinulo v člověka takového, jaký má být, je třeba, aby dělalo to, co ho učiní šťastným“ /J.J. Pestalozzi/

 

Přehled akcí pořádaných naší MŠ:

Akce na úrovni školy

Název

Účast

Organizátor

Místo

Dýniáda

Děti, rodiče, ZŠ

Školní zahrada

 

 

 

 

Maškarní ples

Děti z MŠ, ZŠ

Tělocvična ZŠ

 

 

 

 

Zahradní slavnost

Děti, rodiče, ZŠ

MŠ,ZŠ

Školní zahrada

projekt: "Cestička do školy" Přihlášené děti z předšk. tříd  Prostory ZŠ

Akce na úrovni tříd - stáléNázev

Účast

Vánoční besídky,posezení

Děti, rodinní příslušníci

Den matek /rodiny/

Děti, rodinní příslušníci

Třídní schůzky

Rodiče, pedagog MŠ,ZŠ

Mikulášování

Děti

Dětský karneval

Děti

Individuální - dle volby konkrétní třídy - zařazeno ve Třídních vzdělávacích programech /divadla, výstavy, ekologie, přednášky, canisteraie, výchovné koncerty,knihovna,.../


Rámcový program dne v MŠ:

6.30 –     8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,hry,herní aktivity

8.30. –  10.00

příprava na svačinu, dopolední svačina, pohybové chvilky, řízené činnosti

10.00 – 11.40

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava na oběd,oběd

12.30 – 14.00

Poslech četby, lit. a hudební chvilky, odpočinek na lehátku

14.00 – 16.30

Vstávání, příprava na svačinu, odpolední svačina, odpolední činnosti a herní aktivity

Režim dne je natolik flexibilní, aby vyhovoval dětem, jejich individuálním potřebám a reagoval na vzniklé situace ve třídách.

Prosíme rodiče,  aby respektovali čas příchodu dětí do školky /do 8.30/ a čas odchodu dětí ze školky /do 16.30/.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Školné v hodnotě 420Kč je třeba vždy uhradit převodem z vašeho účtu na účet MŠ ( nebo složenkou) do 15. dne v měsíci s příslušným variabilním symbolem!
Číslo účtu na platbu školného: 180 184 4339/0800
DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI !