slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


ZŠ A MŠ OLOMOUC, SVATOPLUKOVA 11 ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE O  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V TĚCHTO TERMÍNECH MŮŽETE NAVŠTÍVIT VŠECHNY TŘI BUDOVY NA ADRESE:

MŠ NA TRATI 82

- ÚT 17.4. v 15.00-16.30

MŠ SVATOPLUKOVA 11

- ST 18.4. v 15.00-16.30

MŠ ŘEPČÍNSKÁ 54

- ČT 19.4. v 15.00-16.30

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 letáček: DOD_II_small.pdf


ŠKOLNÍ ASISTENT

Od ledna pracuje v naší organizaci na všech budovách MŠ nová školní asistentka!
Profese školního asistenta je zřizena za účelem podpory dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace) a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou (např. aktivity vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí).
Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání (např. nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu v MŠ, pomoc při oblékání).
Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

UČITEL ROKU 2018

 

VÁŽENÍ RODIČE A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI!

POKUD MÁTE TIP NA  „UČITELE ROKU“, ZAPOJTE SE DO ANKETY (viz pokyny).

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A SPOLUPRÁCI!

KOLEKTIV MŠ NA TRATI, SVATOPLUKOVA, ŘEPČÍNSKÁ

POKYNY:  pokyny.pdf

FORMULÁŘ:  Formular_ucitel roku.pdf


BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

"O PRAČLOVÍČKOVI"

Divadlo Tramtarie bude opět pomáhat. Pro olomoucké P-centrum připravilo akci Pračlovíček pro P-centrum - pohádková sobota v Kině Metropol.

17. 2. od 15 hod zahraje oblíbenou pohádku O pračlovíčkovi, po pohádce budou děti moci tvořit ve výtvarných dílnách, vyfotit se ve fotokoutku, chybět nebude ani malování na obličej. Pohádková sobota se koná v rámci projektu Pomáhejme s Tramtarií a výtěžek ze vstupného poputuje na podporu práce s dětmi v P-centru - na pomoc dětem s výchovnými nebo školními potížemi a na pomoc dětem, které se setkaly se šikanou.

VÍCE INFO ZDE: Benefiční Pračlovíček pro P-centrum.pdf


ŠKOLNÍ ČASOPIS SVATOUŠEK

ODKAZ ZDE: https://www.schoolpressclub.com/skoly/svatousek


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ BUDE OTEVŘENA:   2.7. - 10.8. 2018

MŠ BUDE ZAVŘENA:   13.8.  - 31.8. 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (2.7.-10.8. 2018) VŠECH BUDOV BUDE SLOUČEN V BUDOVĚ MŠ SVATOPLUKOVA POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ - ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ BUDOU V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH NA NÁSTĚNKÁCH PRVNÍ TÝDEN V KVĚTNU 2018.

DĚKUJEME!


VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 VÁM PŘEJÍ SLUNÍČKA, KVÍTKA, VČELKY, BROUČCI, MOTÝLCI A BERUŠKY!


FOTOGRAFIE Z DÝNIÁDY:

http://beruskytrat.rajce.idnes.cz/Dyniada%2C_12._10._2017/


 

PODĚKOVÁNÍ

 

Stalo se to v Řepčíně, potkaly se  dvě dýně…..

Tak začíná básnička, která ovšem neplatí v případě čtvrteční DÝNIÁDY, která sice proběhla v Řepčíně, ale potkalo se tam nespočetné množství dýní, skvělých rodičů, soutěžících dětí a dalších příznivců našeho podzimního setkání.

 

DĚKUJEME VÁM ZA POHODOVÉ ODPOLEDNE, KDE JSME  NA CHVÍLI  ZASTAVILI ČAS A SETKALI SE S PŘÁTELI U „KELÍMKU“ DOBRÉHO PITÍ A NESKUTEČNĚ DOBRÉHO JÍDLA!

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A PŘÍZEŇ.

 

KOLEKTIV MŠ SVATOPLUKOVA , NA TRATI, ŘEPČÍNSKÁ


Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 420,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 začíná 1. 9. 2017.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30.

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

SLUNÍČKA - ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

KVÍTKA- ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

BERUŠKY - 22.6. - 16.30 - ŘEPČÍNSKÁ 54

MOTÝLCI - 6.9. - 17.00 - ŘEPČÍNSKÁ 54 

BROUČCI - 6.9. - 16.00 - SVATOPLUKOVA 11

VČELKY - 6.9. - 17.00 - SVATOPLUKOVA 11


 

 SEZNAM DĚTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

BUDOVA NA TRATI 82

- KVÍTKA => seznam-kvitka.pdf

- SLUNÍČKA => seznam-slunicka.pdf

BUDOVA SVATOPLUKOVA 11

- VČELKY =>  seznam-vcelky.pdf

- BROUČCI => seznam-broucci.pdf

BUDOVA ŘEPČÍNSKÁ 54

- BERUŠKY => seznam-berusky.pdf

- MOTÝLCI => seznam-motylci.pdf


POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Platné od 1.9. 2017 pro všechny děti, které dosáhnou věku pěti let k 31.8. 2017.

Dítě, které dosud do MŠ  nedochází,  přihlásí jeho zákonný zástupce k předškolnímu vzdělávání  do spádové, nebo jím vybrané MŠ. Pokud není dítě přihlášeno k povinné předškolní docházce, je toto považováno za zanedbání péče  a přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních, po dobu nejméně čtyř souvislých hodin denně.

 

Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání- tuto skutečnost uvede zákonný zástupce u zápisu písemnou formou do 30.5. 2017

Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ – pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky, nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

POVINNOST PŘIHLÁSIT DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU PĚTI LET K 31.8. 2017, SE VZTAHUJE:

na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

na občany jiného členského státu EU , kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany


!POZOR! ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ!

Od 1. 4. 2017 přechází školní jídelna na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace se školní jídelnou a tím zkvalitnění evidence strávníků.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

1.   Zadejte: http://www.strava.cz

2.   Číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)

3.   Uživatelské jméno (uživatel) – prijmeni.jmeno

4.   Heslo: přidělené číslo 

5.   V případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno odhlašovat na tel. č. 585 427 342.

6.   Ve všech případech: odhlašování a přihlašování stravy vždy jen do 10.00 hod na další den!!

7.   Případné dotazy na tel. č. 585 427 342


SKUTEČNÁ VÁHA HOTOVÝCH JÍDEL DLE NORMY

dokument dostupný v PDF: váha jídla.pdf


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení