slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

DNE 2.1. 2018 BUDE PROVOZ VŠECH BUDOV MŠ SOUSTŘEDĚN V BUDOVĚ NA TRATI.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POUZE V TENTO DEN PŘIVEDOU (přihlášené) DĚTI DO BUDOVY NA TRATI.

S SEBOU: PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY, PAPUČE

PROVOZ: 6.30 – 16.30

TELEFON: 585 425 524

DŮVODEM SPOJOVÁNÍ JE MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAJÍ JEŠTĚ PRÁZDNINY.

 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


FOTOGRAFIE Z DÝNIÁDY:

http://beruskytrat.rajce.idnes.cz/Dyniada%2C_12._10._2017/


 

PODĚKOVÁNÍ

 

Stalo se to v Řepčíně, potkaly se  dvě dýně…..

Tak začíná básnička, která ovšem neplatí v případě čtvrteční DÝNIÁDY, která sice proběhla v Řepčíně, ale potkalo se tam nespočetné množství dýní, skvělých rodičů, soutěžících dětí a dalších příznivců našeho podzimního setkání.

 

DĚKUJEME VÁM ZA POHODOVÉ ODPOLEDNE, KDE JSME  NA CHVÍLI  ZASTAVILI ČAS A SETKALI SE S PŘÁTELI U „KELÍMKU“ DOBRÉHO PITÍ A NESKUTEČNĚ DOBRÉHO JÍDLA!

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A PŘÍZEŇ.

 

KOLEKTIV MŠ SVATOPLUKOVA , NA TRATI, ŘEPČÍNSKÁ


MILÍ RODIČE, DĚTI, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÍBUZNÍ, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

DYNIÁDU

(ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ)

KDY:     ČTVRTEK  12.10. 2017

OD:       16:30h

KDE:      ZAHRADA MŠ NA TRATI

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ

SOUTĚŽE, které pro Vás a Vaše dětí nachystají pí. učitelky:

PODZIMNÍ PEXESO

DÝŇOGOLF

PŘELÉZÁNÍ STĚNY

KOLÍČKOVÁ SOUTĚŽ

PODZIMNÍ OCHUTNÁVÁNÍ

A MY SE TĚŠÍME NA OCHUTNÁVKY DOBROT OD VÁS A VLASTNORUČNĚ VYDLABANÉ DÝNĚ, KTERÉ SI NA ZÁVĚR AKCE ZAPÁLÍME A UKONČÍME TAK PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ PODVEČER!


Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 420,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 začíná 1. 9. 2017.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30.

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

SLUNÍČKA - ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

KVÍTKA- ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

BERUŠKY - 22.6. - 16.30 - ŘEPČÍNSKÁ 54

MOTÝLCI - 6.9. - 17.00 - ŘEPČÍNSKÁ 54 

BROUČCI - 6.9. - 16.00 - SVATOPLUKOVA 11

VČELKY - 6.9. - 17.00 - SVATOPLUKOVA 11


OZNÁMENÍ

 

OD 1.9. 2017 BUDOU TŘÍDY VČELKY A BROUČCI JIŽ VPROVOZU NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA.

PŘIVEĎTE DĚTI DLE SEZNAMŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

V NOVĚ BUDOVANÝCH ODDĚLENÍCH VE DRUHÉM PATŘE PROBÍHAJÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE, KTERÉ NEOMEZÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY.


 SEZNAM DĚTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

BUDOVA NA TRATI 82

- KVÍTKA => seznam-kvitka.pdf

- SLUNÍČKA => seznam-slunicka.pdf

BUDOVA SVATOPLUKOVA 11

- VČELKY =>  seznam-vcelky.pdf

- BROUČCI => seznam-broucci.pdf

BUDOVA ŘEPČÍNSKÁ 54

- BERUŠKY => seznam-berusky.pdf

- MOTÝLCI => seznam-motylci.pdf


POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Platné od 1.9. 2017 pro všechny děti, které dosáhnou věku pěti let k 31.8. 2017.

Dítě, které dosud do MŠ  nedochází,  přihlásí jeho zákonný zástupce k předškolnímu vzdělávání  do spádové, nebo jím vybrané MŠ. Pokud není dítě přihlášeno k povinné předškolní docházce, je toto považováno za zanedbání péče  a přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních, po dobu nejméně čtyř souvislých hodin denně.

 

Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání- tuto skutečnost uvede zákonný zástupce u zápisu písemnou formou do 30.5. 2017

Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ – pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky, nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

POVINNOST PŘIHLÁSIT DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU PĚTI LET K 31.8. 2017, SE VZTAHUJE:

na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

na občany jiného členského státu EU , kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany


!POZOR! ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ!

Od 1. 4. 2017 přechází školní jídelna na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace se školní jídelnou a tím zkvalitnění evidence strávníků.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

1.   Zadejte: http://www.strava.cz

2.   Číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)

3.   Uživatelské jméno (uživatel) – prijmeni.jmeno

4.   Heslo: přidělené číslo 

5.   V případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno odhlašovat na tel. č. 585 427 342.

6.   Ve všech případech: odhlašování a přihlašování stravy vždy jen do 10.00 hod na další den!!

7.   Případné dotazy na tel. č. 585 427 342


SKUTEČNÁ VÁHA HOTOVÝCH JÍDEL DLE NORMY

dokument dostupný v PDF: váha jídla.pdf


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení