slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


NABÍDKA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

MŠ SVATOPLUKOVA –BUDOVA ŘEPČÍNSKÁ 54 PŘIJME OD 1.9. ASISTENTA PEDAGOGA NA ÚVAZEK 0,5.

KONTAKT: msnatrati@seznam.cz


NABÍDKA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

MŠ SVATOPLUKOVA PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU OD POLOVINY SRPNA 2017 PRACOVNICI/ PRACOVNÍKA NA ÚKLID .

PODROBNÉ INFORMACE NA TELEFONU:

585 411 757

585 425 524

585 425 642

Vyřizuje: Pavla Dzurianová


Odhlašování stravy v období prázdnin

 

Protože nám o prázdninách dodává stravu ŠJ STUPKOVA, strava se nenahlašuje do systému on-line, ale vracíme se k systému – písemně do sešitů, nebo telefonicky do jednotlivých oddělení.

ODHLÁŠENÍ, NEBO NAHLÁŠENÍ DO 9.30 HODIN !

 

TELEFONY:

VČELKY – 585 425 524

SLUNÍČKA – 585 425 524

KVÍTKA – 585 425 524

BROUČCI – 585 425 642

MOTÝLCI – 585 425 642

BERUŠKY – 585 425 642


 SEZNAM DĚTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

BUDOVA NA TRATI 82

- KVÍTKA => seznam-kvitka.pdf

- SLUNÍČKA => seznam-slunicka.pdf

BUDOVA SVATOPLUKOVA 11

- VČELKY =>  seznam-vcelky.pdf

- BROUČCI => seznam-broucci.pdf

BUDOVA ŘEPČÍNSKÁ 54

- BERUŠKY => seznam-berusky.pdf

- MOTÝLCI => seznam-motylci.pdf


ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2017

FOTOGRAFIE:

http://slunickaskolkalogo.rajce.idnes.cz/SKOLA_V_PRIRODE_2017/

VIDEA:

https://www.youtube.com/watch?v=-XiJM6BZuWw

https://www.youtube.com/watch?v=4XkTwn8MBZM

https://www.youtube.com/watch?v=MkFGNrUy1xY

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ifIyNgdCA


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE, JEJICHŽ DĚTI BUDOU NAVŠTĚVOVAT MŠ V OBDOBÍ PRÁZDNIN!

 

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ DOSUD – DO 15.6. NEUHRADILI STRAVNÉ NA PRÁZDNINY, ABY TAK NEODKLADNĚ UČINILI A DŮKLADNĚ PROSTUDOVALI POKYNY K PLATBÁM.

K DATU 15.6. CHYBÍ NA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY STUPKOVA (naše  jídelna o prázdninách) PLATBY ASI OD POLOVINY RODIČŮ!!!

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY SDĚLUJE, ŽE POKUD NEBUDOU PLATBY NEPRODLENĚ UHRAZENY, NEBUDOU DĚTI NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PŘIJATY.


 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

SLUNÍČKA - ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

KVÍTKA- ČTVRTEK 31.8 - 16.00 - NA TRATI 82

BERUŠKY - 22.6. - 16.30 - ŘEPČÍNSKÁ 54

MOTÝLCI - 6.9. - 17.00 - ŘEPČÍNSKÁ 54 

BROUČCI - 6.9. - 16.00 - SVATOPLUKOVA 11

VČELKY - 6.9. - 17.00 - SVATOPLUKOVA 11


FOTOGRAFIE - DEN DĚTÍ 2017

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Den_deti_2017/


VÝSLEDKY ZÁPISU

=> Výsledky zápisu.pdf

UPOZORNĚNÍ: změna místa schůzky pro přijaté děti: sejdeme se 30.5. v 15.30 v budově Na Trati 82 – (vedle POLICIE )

Druhé kolo zápisu proběhne během podzimu, abychom mohli umístit co největší počet dětí. Prosím, sledujte webové stránky.

UPOZORNĚNÍ

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ SE HLÁSILY NA VÍCE MŠ,ABY NAHLÁSILI,NA KTEROU MŠ NASTOUPÍ – písemnou formou na email:

msnatrati@seznam.cz

 

DĚKUJEME


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

ORGANIZACE  - BUDOVA  ŘEPČÍNSKÁ

 

PROVOZ 1.7. – 28.7. 2017

TŘÍDA BERUŠKY + MOTÝLCI– 1. PATRO VE TŘÍDĚ MOTÝLCI ( ŠATNA MOTÝLCI)

TŘÍDA BROUČCI – PŘÍZEMÍ VE TŘÍDĚ BERUŠKY

(ŠATNA BERUŠKY)

 

ORGANIZACE - BUDOVA NA TRATI

TŘÍDA SLUNÍČKA + KVÍTKA  -  TŘÍDA KVÍTKA

(ŠATNA KVÍTKA)

TŘÍDA VČELKY   PŘEMÍSTĚNA DO  TŘÍDY SLUNÍČKA

(ŠATNA SLUNÍČKA)

 

ŽÁDÁME RODIČE,ABY DĚTEM POSLEDNÍ DEN V ČERVNU PŘESTĚHOVALI VŠECHNY VĚCI DO NOVÝCH TŘÍD,NEBO JE PŘINESLI PŘI NÁSTUPU.

 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


POKYNY K PLATBÁM V OBDOBÍ PRÁZDNIN

 

ŠKOLNÉ– PLATBY BEZHOTOVOSTNĚ.

1. Děti, které budou o prázdninách navštěvovat mateřskou školu, zaplatí částku 420,- Kč  na účet nejpozději do 15.7. 2017 /jako obvykle/.

2. Děti, které nebudou v období prázdnin mateřskou školu navštěvovat, vyplní formulář – Žádost o prominutí platby školného. Tento formulář si vyžádejte u pí. učitelek  a vyplněný vraťte do 20.6.

Osvobození - prázdniny.pdf

3. Předškoláci a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku v hmotné nouzi, školné neplatí.

4. Děti,které budou navštěvovat MŠ nejvýše 10 dní a méně, zaplatí částku 210,- Kč.

V tomto případě je závazné nahlášení docházky zákonnými zástupci.

PROSÍME RODIČE, ABY SI ZRUŠILI TRVALÉ PŘÍKAZY NA PRÁZDNINY, POKUD DÍTĚ NEBUDE MŠ V TOMTO OBDOBÍ NAVŠTĚVOVAT.

 

STRAVNÉ

 

V období prázdninového provozu bude strava dovážena ze ŠJ STUPKOVA .

Platby budou probíhat BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET  NEJPOZDĚJI DO 15.6. 2017.

Číslo účtu  - shodné jako u školného:

180 18 44 339/0800

Variabilní symboly na stravné vám budou přiděleny, neshodují se  VS školného.

Odhlašování stravy  den předem do 9.30 do MŠ, nebo do ŠJ do 12.00.

Celodenní strava: 37,- Kč

TELEFON

MŠ ŘEPČÍNSKÁ: 585 425 642

MŠ NA TRATI:  585 425 524

ŠJ STUPKOVA: 585 111 223

Zákonní zástupci dodají do 15.6. pedagogickým pracovnicím číslo účtu, kam budou vraceny případné přeplatky. Prosíme napsat jméno dítěte, popř. rodičů, pokud je odlišné a číslo účtu a předat ve třídách.

 

DĚKUJEME A PROSÍME O DODRŽENÍ TERMÍNŮ.


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Na pravidelných kontrolních dnech stavby nových odd. MŠ jsem požádal  odpovědné pracovníky o vysvětlení důvodů prodlužování termínu přestěhování dětí zpět na budovu Svatoplukova. Bylo mi sděleno, že je nutné vyčkat na odborné posouzení statika a bezpečnostního technika. Nyní, ihned po obdržení sdělení od stavbyvedoucího, ho dávám k dispozici Vám rodičům i veřejnosti.

Sdělení :

Vymístění MŠ Svatoplukova a prodloužení vymístění bylo nutné z důvodů bezpečnosti dětí při provádění stavebních úprav (zejména bourání podlahových konstrukcí) nad třídami této MŠ. Po úplném odbourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce je perforována řadou neodborně zapravených průrazů, z nichž některé z části odpadly již během prací do prostor MŠ.

Tato skutečnost byla oznámena statikovi, který posuzoval míru narušení a vyhotovil návrh oprav a opatření.

Tato opatření a opravy prodlužují předpokládanou dobu vymístění dětí z MŠ Svatoplukova. Opravy nosné stropní konstrukce budou probíhat do konce května 2017. Poté budou následovat plánované cca dvouměsíční stavební úpravy prostor, které jsou přímo nad MŠ. Z uvedeného vyplývá, že možný návrat dětí do MŠ bude, z hlediska jejich bezpečnosti, možný nejdříve v polovině července 2017.

 

Za vedení školy Vás, rodiče, žádám o trpělivost. Věřte, že stejně tak jako Vaše děti, Vy i my (pracovníci  MŠ a ZŠ) se velmi těšíme do nových prostor MŠ Svatoplukova. Děkuji za pochopení.

 

 

V Olomouci 5. 5. 2017

Jiří Šindler,ředitel ZŠ a MŠ


ZÁPIS DO MŠ

na školní rok 2017/2018

TERMÍN

3. 5. 2017  10-15h

4. 5. 2017  10-14h

 

Místo: budova MŠ Svatoplukova 11

 

Zákonný zástupce k zápisu přinese:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz, popř. jiný průkaz totožnosti

3. Vyplněné formuláře:

- Žádost o přijetí - 01zadost-o-prijeti-do-ms.pdf

- Zápisní list do MŠ - 02zapisni-list.pdf

- Vaše registrační číslo..,- 03vaseregistracnicislo.pdf

- Výzva k vyjádření.. - 04vyzvakvyjadreni.pdf

- Potvrzení pediatra, že je dítě řádně očkováno   05potvrzeni-pediatra.pdf

(neplatí pro děti, které nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání – tj. předškoláky).

Tyto formuláře lze stáhnout z webových stránek školy, nebo osobně vyzvednout od 14.4. na budově Řepčínská v oddělení Včelky.

4. Zpráva z PPP, nebo SPC – pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

 PŘÍKLAD VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ:

Priklad vyplnenych formularu.pdf


 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1. PŘEDNOSTNĚ SE PŘIJÍMAJÍ:

a) Děti, které dovrší ke 31.8. 2017 věku pěti let  s trvalým pobytem ve školském obvodě  spádové MŠ (obec Olomouc). Pro tyto děti je od 1.9. 2017 předškolní vzdělávání povinné (dle §34 ods.1,§34 a Školského zákona). 

POČET BODŮ: 10

b) Děti, které dovrší ke 31.8. 2017 věku čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. 

POČET BODŮ: 8

 

2. DALŠÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ:

a) Děti, které dovrší ke 31.8. 2017 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. 

POČET BODŮ: 5

b) Děti, které dovrší ke 31.12. 2017 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. 

POČET BODŮ: 2

c) Sourozenci dětí, které již MŠ  (Na Trati 82, Řepčínská 54, Svatoplukova 11) navštěvují  - jedná se o děti, které dovrší ke 31.12. 2017 věku tří let.

POČET BODŮ: 1

 

Dle počtu dosažených bodů bude každá žádost individuálně posouzena a bude vyhotoveno pořadí.

V případě stejného počtu bodů rozhoduje věk dítěte, kdy přednost mají starší děti před mladšími.

Počet přijatých dětí se odvíjí podle počtu dětí, které odcházejí (např. do ZŠ…). K 1.9. 2017 by mělo odejít asi 45 dětí, tudíž tento počet bude přijat. Může se změnit dle aktuální situace (dodatečné odklady školní docházky,stěhování…)


Zájemci z řad předškoláků o logopedickou třídu nás mohou kontaktovat už teď! Dotazy zodpovíme na tel. čísle 585 425 524 nebo e-mailové adrese: slunickaskolka@seznam.cz

2017_Upoutavka_zapis do MS.pdf

2017_Upoutavka_zapis do MS logo.pdf

POVINNE PREDSKOLNI VZDELAVANI.pdf

TAK NEZAPOMEŇTE A PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!


POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Platné od 1.9. 2017 pro všechny děti, které dosáhnou věku pěti let k 31.8. 2017.

Dítě, které dosud do MŠ  nedochází,  přihlásí jeho zákonný zástupce k předškolnímu vzdělávání  do spádové, nebo jím vybrané MŠ. Pokud není dítě přihlášeno k povinné předškolní docházce, je toto považováno za zanedbání péče  a přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních, po dobu nejméně čtyř souvislých hodin denně.

 

Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání- tuto skutečnost uvede zákonný zástupce u zápisu písemnou formou do 30.5. 2017

Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ – pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky, nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

POVINNOST PŘIHLÁSIT DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU PĚTI LET K 31.8. 2017, SE VZTAHUJE:

na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

na občany jiného členského státu EU , kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany


!POZOR! ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ!

Od 1. 4. 2017 přechází školní jídelna na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace se školní jídelnou a tím zkvalitnění evidence strávníků.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

1.   Zadejte: http://www.strava.cz

2.   Číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)

3.   Uživatelské jméno (uživatel) – prijmeni.jmeno

4.   Heslo: přidělené číslo 

5.   V případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno odhlašovat na tel. č. 585 427 342.

6.   Ve všech případech: odhlašování a přihlašování stravy vždy jen do 10.00 hod na další den!!

7.   Případné dotazy na tel. č. 585 427 342


ZŠ A MŠ SVATOPLUKOVA ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V TĚCHTO TERMÍNECH MŮŽETE NAVŠTÍVIT VŠECHNY TŘI BUDOVY NA ADRESE:

MŠ NA TRATI 82                út 18.4.     15.00-16.00

MŠ ŘEPČÍNSKÁ 54              čt 20.4.     15.00-16.00

! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Z DŮVODU POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCE  NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA NEPROBĚHNE!

TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BUDOVÁCH  NA TRATI A ŘEPČÍNSKÁ JSOU PLATNÉ.

plakát:   DOD_2017_oprava.pdf


ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11

Vás srdečně zve na

SCHŮZKU RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ

Kde?               V budově ZŠ Svatoplukova, 2. poschodí

Kdy?               14. března 2017 v 17:00 hod.

 

Budeme se věnovat školní zralosti, požadavkům pro vstup do 1. třídy a pokynům ke školnímu zápisu.

Pozvánka - schůzka rodičů předškoláků.pdf


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MATEŘSKÁ ŠKOLA (všechny 3 budovy) BUDE V OBDOBÍ PRÁZDNIN UZAVŘENA OD:

31.7. - 31.8. 2017

 

PROVOZ DO 28.7. BUDE NA BUDOVÁCH:

- -   MŠ NA TRATI

-     MŠ ŘEPČÍNSKÁ

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA.

 

RODIČE, KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT DÍTĚ UMÍSTIT V OBDOBÍ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ, PÍSEMNĚ POŽÁDAJÍ DO 1.5.  O NÁHRADNÍ MŠ – tj. děti budou umístěny dle volných kapacit v obci OLOMOUC.


SDĚLENÍ PRO RODIČE - NÁMĚSTEK PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

K PŘEČTENÍ ZDE: MŠ Svatoplukova dopis rodiče.pdf


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Dne 6.2.2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé FN a následné přestavby  na 2 oddělení MŠ, 2 oddělení ŠD a školní dílnu.

V době hlavních bouracích prací musí být z rozhodnutí statika přestěhovány stávající oddělení v MŠ Svatoplukova do náhradních prostor (MŠ Řepčínská).

Doba hlavních bouracích prací se odhaduje asi na 2 měsíce – po nich by mělo dojít ke zpětnému přestěhování. Doba realizace celé stavby je plánována přibližně na 9 měsíců.

Upozorňujeme na zvýšený provoz techniky a celkovou zvýšenou ostražitost v okolí školy.

Děkujeme za pochopení při této rekonstrukci, která je v zájmu Vašich dětí a našich žáků. Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace  v provozu MŠ a i s Vámi se těšíme na nové moderní prostory ZŠ a MŠ.

Za vedení ZŠ a MŠ: Jiří Šindler, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Z DŮVODU REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OD PONDĚLÍ 13.2. 2017  PROVOZ Z BUDOVY SVATOPLUKOVA PŘEMÍSTĚN NA BUDOVU ŘEPČÍNSKÁ.

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA – 2 MĚSÍCE‚ ALE MŮŽE SE ZMĚNIT.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE KONÁ DNE 9.2. V 18.00 HODIN NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA V ODDĚLENÍ VČELKY.

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A POCHOPENÍ!


SDĚLENÍ PRO RODIČE

2. ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ SVATOPLUKOVA

Po jednání vedení ZŠ a MŠ Svatoplukova s vedoucí odboru školství MMO sdělujeme:

 

 -          odbor školství IHNED vstupuje do jednání se zhotovitelem stavby, kde bude projednávat bezpečnostní a hygienické podmínky a konkrétní termíny rekonstrukce budovy

 -          po projednání – do jednoho týdne Vás budeme ihned informovat o plánovaných postupech v oblasti organizace chodu MŠ

 -          prozatím je provoz na všech budovách stávající a tudíž neměnný

 

V Olomouci, dne: 26. 1. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc

 

sdeleni pro rodice_2.etapa rekonstrukce.pdf


SKUTEČNÁ VÁHA HOTOVÝCH JÍDEL DLE NORMY

dokument dostupný v PDF: váha jídla.pdf


Seznamte se se změnami ve školním vzdělávacím plánu a školním řádu

Dodatek SVP PV.pdf

Zmeny ve skolnim radu platne od 1.1.2017.pdf


Seznamte se s novou přílohou školního vzdělávacího plánu a s aktualizovaným ŠKOLNÍM ŘÁDEM.

Dodatková příloha: Dodatkova priloha k SVP PV.pdf

ŠKOLNÍ ŘÁD: s-kolni-r-d-dodatek.pdf


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE 1. 12.

MŠ NA TRATI:  8.00 HODIN

MŠ ŘEPČÍNSKÁ:  8.00 HODIN

MŠ SVATOPLUKOVA:  9.30 HODIN

CELÁ SÉRIE - 1 DÍTĚ NA FOTOGRAFII: 250 Kč

CELÁ SÉRIE - 2 A VÍCE DĚTÍ NA FOTOGRAFII: 270 Kč

MOŽNOST KOUPIT SI DOPLŇKOVÝ BALÍČEK: 110 Kč

POZADÍ: Scan10008 (1).pdf  Scan10009 (1).pdf

VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V MŠ.

  


FOTO Z DYNIÁDY 2016 NAJDE NA ODKAZE:

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2016/


POZOR! ZMĚNA TERMÍNU DÝNIÁDY! BUDE SE KONAT VE ČTVRTEK 13.10.!!

MILÍ RODIČE, DĚTI, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÍBUZNÍ, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

DÝNIÁDU

 

KDY:     ČTVRTEK  13.10. 2016

(za deštivého počasí čtvrtek 13.10, pokud ani tento termín nevyjde, tak se akce ruší L )

OD:       16:30

KDE:      ZAHRADA MŠ NA TRATI

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ

SOUTĚŽE, které pro Vás a Vaše dětí nachystají pí. učitelky a rodina Kočířova

VEVERKOVANÁ S OŘÍŠKY

ARIANINA NIT

SPORTOVNÍ STANOVIŠTĚ

ŠTAFETA PŘÍRODNIN

STÍNOVÉ PEXESO

 

TĚŠÍME SE NA OCHUTNÁVKY DOBROT OD VÁS A VLASTNORUČNĚ VYDLABANÉ DÝNĚ, KTERÉ SI NA ZÁVĚR AKCE ZAPÁLÍME A UKONČÍME TAK PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ PODVEČER

 

PLAKÁT:  DÝNIÁDA 2016_plakat.pdf

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2014/

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://slunickaskolkalogo.rajce.idnes.cz/Dyniada_16._10._2013/


 

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) JE TŘEBA ZAPLATIT DO 15. DNE V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI (DŘÍVE TO BYLO DO 20.DNE).

TO ZNAMENÁ DO 15.9., ,15.10….

ZMĚNA PROBÍHÁ DLE VYHLÁŠKY 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání s platností od 1.9. 2016.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 začíná 1. 9. 2016.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2016/2017

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA:     kvitka2016-2017.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  slunicka2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI:   broucciseznam2016-2017.pdf

VČELKY:     seznam-detivcelky2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY:     beruskyseznam2016-2017.pdf

MOTÝLCI:   motylciseznam2016-2017.pdf


 

Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2016 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOUT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzeni skolne 2016.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.